Thứ Tư, 22/05/2024 03:20 SA
Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở cơ sở: Giải pháp quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ Hai, 31/07/2023 08:49 SA

Công tác tư tưởng là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, là nhân tố cấu thành quan trọng hàng đầu trong sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung chăm lo công tác lãnh đạo tư tưởng, Người khẳng định: “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”, “Tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”, “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết của Đảng cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí của tỉnh. Ảnh: PV

 

Góp phần giữ vững trận địa tư tưởng

 

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tư tưởng có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần tích cực vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đối với các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh, công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng hơn. Từ đó giữ vững ổn định trận địa tư tưởng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Tuy nhiên, trước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, cùng những khó khăn trong nước và thách thức nội tại của địa phương, công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém; nhất là chưa thật nhạy bén, kịp thời trong dự báo tình hình và định hướng thông tin. Công tác tư tưởng có nơi, có lúc thiếu kịp thời, chưa sắc bén, tính thuyết phục chưa cao; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi tính chiến đấu chưa cao, còn bị động, lúng túng.

 

Dự báo tình hình trong thời gian tới, có nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, công tác tư tưởng phải có tính chiến đấu cao mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định phương hướng công tác tư tưởng: “Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 

Nhiệm vụ trong tình hình mới

 

Để thực hiện tốt các nội dung trên, đồng thời tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế về công tác tư tưởng ở các tổ chức cơ sở đảng, thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Chú trọng giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phá hoại về tư tưởng, chính trị của các thế lực thù địch, cơ hội. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng.

 

Hai là, tuyên truyền, cổ vũ, động viên quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tuyên truyền, đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống, biến nghị quyết của Đảng thành hiện thực. Tuyên truyền việc vận dụng đường lối, chính sách chung của Đảng vào việc hoạch định chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở; tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở.

 

Động viên mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước.

 

Giải đáp kịp thời, đúng đắn những vướng mắc về nhận thức, định hướng chính trị trong xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các chính sách xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ở địa phương, cơ sở. Chủ động giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh từ cơ sở, không để lan rộng.

 

Ba là, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01-KL/ TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII.

 

Chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng viên thông qua việc phân công, giao nhiệm vụ, rèn luyện qua thực tiễn, qua đấu tranh phê bình và tự phê bình, tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của quần chúng, qua nêu gương điển hình tiên tiến. Thường xuyên và trực tiếp quản lý, giáo dục, theo dõi, diễn biến, thực trạng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 

Trong công tác giáo dục, xây dựng đạo đức mới, cần coi trọng các nguyên tắc xây đi đôi với chống, lấy xây là chính; nói đi đôi với làm, nêu gương người tốt, việc tốt, người thực, việc thực của chi bộ, đảng bộ, của địa phương, cơ sở; phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

 

Bốn là, công tác tư tưởng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, bồi dưỡng, xây dựng con người mới với những đức tính, phẩm chất tốt đẹp. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho người dân, nhất là thanh, thiếu niên.

 

Thực hiện những giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội. Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, đi đôi với đấu tranh chống tệ nạn xã hội, chống mê tín, dị đoan và các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lối sống thực dụng, xa hoa trụy lạc…

 

Năm là, công tác tư tưởng trực tiếp tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Coi trọng, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng trên lĩnh vực tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, chú trọng làm tốt hơn việc nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

 

Sáu là, chủ động tiến công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng; thực hiện nghiêm túc những chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xử lý kịp thời những thông tin bịa đặt, hoạt động tán phát tài liệu, thư nặc danh, mạo danh có nội dung xấu. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi thử thách, khó khăn cho cán bộ, đảng viên, lấy xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh làm phương hướng cơ bản.

 

NGUYỄN VĂN SỰ

Phó Trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek