Thứ Tư, 22/05/2024 02:47 SA
Kiên định, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ chi bộ
Thứ Sáu, 14/07/2023 07:14 SA

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng và toàn dân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng…”(*). Đây là tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với toàn Đảng và toàn dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho cán bộ, đảng viên các sở, ban ngành trong tỉnh. Ảnh: PV

 

Mỗi chi bộ Đảng và từng đảng viên của Đảng cần nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn và phòng chống có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động đối với cách mạng nước ta, từ chi bộ cơ sở.

 

Còn “dĩ hòa vi quý”

 

Chi bộ là tế bào của Đảng, là cơ quan lãnh đạo trực tiếp, gần gũi giữa Đảng với Nhân dân. Mọi đảng viên đều phải tham gia sinh hoạt, chịu sự quản lý về mọi mặt của tập thể chi bộ. Điều đó cho thấy, chi bộ là môi trường để từng đảng viên không ngừng được bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng.

 

Cần khẳng định rằng, chi bộ có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua, vai trò của chi bộ chưa được thực hiện đầy đủ, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ: “Sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ còn hình thức, đơn điệu”.

 

Phân tích thực trạng tham nhũng, những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong những năm gần đây cho thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến hàng ngàn cán bộ, đảng viên, trong đó có nhiều đồng chí chủ trì, cấp cao, cấp tướng trong quân đội, công an… vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước là do vai trò của chi bộ cơ sở chưa được phát huy.

 

Chỉ riêng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 264.091 tổ chức đảng và hơn 1,1 triệu đảng viên, thi hành kỷ luật 17.610 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15.920 tổ chức đảng và 47.701 đảng viên, trong đó có 23.432 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1.329 tổ chức đảng và 69.600 đảng viên bằng các hình thức khác nhau.

 

Ban Tổ chức Trung ương cho biết, giai đoạn 2016-2020 có 25.104 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (chiếm 0,5% tổng số đảng viên) bị xử lý kỷ luật. Trong đó, 15.101 đảng viên suy thoái về đạo đức lối sống (chiếm 60%), 8.281 đảng viên bị kỷ luật do suy thoái về tư tưởng chính trị (chiếm 33%), 1.722 đảng viên biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (chiếm 6,9%).

 

Trong số 8.281 đảng viên bị kỷ luật do suy thoái về tư tưởng chính trị, 6.838 đảng viên không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, sa sút ý chí chiến đấu, không gương mẫu trong công tác, né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa đại khái, kém hiệu quả.

 

 

Việc tổ chức học tập nâng cao trình độ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng chỉnh đốn Đảng ở nhiều chi bộ chưa tốt. Đặc biệt, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi bị buông lỏng. Các vi phạm của những cán bộ, đảng viên bị xử lý thời gian qua không phải tức thì mà đều có quá trình, từ những biểu hiện, vi phạm nhỏ, đến vi phạm lớn, sai phạm nghiêm trọng. Điều này chắc chắn cấp ủy, chi bộ đều biết.

 

Nếu như công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tiến hành một cách thường xuyên, nghiêm túc và ráo riết từ chi bộ cơ sở; việc đấu tranh với những sai lầm, vi phạm không “dĩ hòa vi quý”, nể nang, né tránh thì chắc chắn sẽ ngăn chặn được những biểu hiện vi phạm và các vụ việc nghiêm trọng không xảy ra hoặc được hạn chế… Vì vậy, muốn bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiệu quả cao, cần có những biện pháp hữu hiệu ngay từ cấp chi bộ.

 

Đẩy lùi mọi biểu hiện suy thoái từ cơ sở

 

Để phát huy vai trò của chi bộ trong việc kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng, đẩy lùi mọi biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ cơ sở, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần chú trọng những giải pháp cơ bản.

 

Đó là cấp ủy chi bộ cần tích cực, chủ động tổ chức tốt hoạt động học tập nghiên cứu nâng cao nhận thức của đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

 

Giải pháp này giữ vị trí hàng đầu, bởi lẽ nhận thức của đảng viên về mục tiêu, lý tưởng cách mạng có sâu sắc triệt để hay không phụ thuộc vào sự hiểu biết từng người về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Cấp ủy, chi bộ cần tổ chức tốt việc tự học tập, tự bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ lý luận, trình độ về mọi mặt đáp ứng với nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới; tổ chức tốt các buổi học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; duy trì và thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chi bộ cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, phát huy mạnh mẽ tự phê bình và phê bình của mọi cán bộ, đảng viên ngăn chặn mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Giải pháp này rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, bởi lẽ một tổ chức đảng muốn vững mạnh phải có sự gắn kết của mọi thành viên trên nền tảng lý tưởng cộng sản và thực tiễn lãnh đạo quần chúng nhân dân.

 

Nội dung, hình thức sinh hoạt đơn điệu, thiếu tính chiến đấu sẽ làm cho mọi thành viên không còn mặn mà, hăng hái tham gia sinh hoạt chi bộ, chưa nói là tham gia các hoạt động lãnh đạo với tư cách là một đảng viên của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng đã chỉ ra, đây là một trong những nguyên nhân mang tính chủ quan dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng.

 

Bởi vậy, cần đổi mới nội dung ra nghị quyết hàng tháng, hàng quý của chi bộ cơ sở, tránh tình trạng lặp đi lặp lại các vấn đề đã được đưa ra mang tính rập khuôn, đơn điệu, không sai nhưng chẳng có gì mới và hấp dẫn. Điều này đòi hỏi cấp ủy phải bám sát chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

 

Làm tốt điều này, vừa phong phú hóa nội dung sinh hoạt, vừa nâng cao nhận thức về mọi mặt và làm tăng sự gắn bó của cán bộ, đảng viên đối với chi bộ. Cùng với sinh hoạt thường kỳ, nên tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt, như sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt học tập đúc rút kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động kinh tế, quốc phòng, an ninh hiệu quả…

 

Tổ chức tham quan thực tế các mô hình kinh tế tốt, nông thôn mới tiêu biểu, đặc sắc, mô hình sinh thái đẹp, trong lành… để mở rộng, nâng cao tầm nhìn cho cán bộ, đảng viên. Phát huy cao độ tinh thần dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đấu tranh không khoan nhượng với những tư tưởng lệch lạc, thoái hóa biến chất của đảng viên trong chi bộ.

 

Để đẩy lùi mọi biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ cơ sở, cấp ủy, chi bộ thì công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc, xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng và những sai trái, tiêu cực trong hoạt động kinh tế - xã hội của từng đảng viên trong chi bộ cũng cực kỳ quan trọng.

 

Giải pháp này có ý nghĩa rất thiết thực đối với quá trình bảo vệ nền tảng tư tưởng cách mạng, đặc biệt trong phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Đảng hiện nay. Bởi, thông qua công tác kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ, nghiêm túc, mọi biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên sẽ sớm được phát hiện để uốn nắn kịp thời, nhất là ở cấp chi bộ.

 

Đối với những cán bộ, đảng viên giữ vị trí chủ trì các cơ quan, đơn vị, nếu thấy có những biểu hiện sai phạm thì phải tìm mọi cách để thực hiện công tác kiểm tra một cách nghiêm túc, không vị nể, né tránh. Làm tốt điều này, vừa ngăn chặn từ xa, vừa bảo vệ được đội ngũ cán bộ, đảng viên dù người đó nắm bất kỳ cương vị nào của Đảng, Nhà nước.

 

----------------

* Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb CTQGST. Hà Nội 2021, tr 33

 

PGS.TS HOÀNG MINH THẢO

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek