Thứ Bảy, 20/07/2024 20:29 CH
Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh: Nhiều chuyển biến tích cực sau nửa nhiệm kỳ
Thứ Năm, 17/08/2023 07:00 SA

Công tác cán bộ luôn được Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh quan tâm, kiện toàn. Trong ảnh: Đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y bổ sung 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: HÀ MY

Nửa nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đã tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ và cho từng năm. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Khối đã nỗ lực, đoàn kết, thực hiện cơ bản đạt và vượt các kế hoạch, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII đề ra.

 

Nhiều kết quả nổi bật

 

Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh có 73 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 2 đoàn thể khối với 4.214 đảng viên. Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, của tỉnh.

 

Đặc biệt, để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, Đảng ủy Khối đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết 06-NQ/ĐUK, ngày 16/8/2021 “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối”; Nghị quyết 07-NQ/ĐUK, ngày 17/8/2021 “Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2020-2025” và Nghị quyết 14-NQ/ĐUK, ngày 20/10/2022 “Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

 

 

 

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm việc bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong khối; mở 11 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho hơn 1.300 đối tượng là cán bộ, đảng viên và người lao động. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức nghiêm túc, sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi” “tự sửa” trong cán bộ, đảng viên và người lao động về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tập trung lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa, hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác cán bộ, phát triển đảng viên và tạo nguồn kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở hết sức quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Khối đã phát triển 413 đảng viên mới (đạt tỉ lệ 3,4%).

 

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy Khối tăng cường; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước được chú trọng. Các hội đoàn thể thường xuyên quan tâm lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tạo sức lan tỏa.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ Khối. Ảnh: HÀ MY

 

Tập trung hoàn thành toàn diện nghị quyết đại hội

 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII đã đề ra, thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá; chú trọng công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, Đảng ủy Khối sẽ tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 

Song song đó, Đảng ủy Khối sẽ tập trung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng xây dựng các mô hình, gương điển hình tiêu biểu. Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); làm tốt công tác dự báo và nắm tình hình, kịp thời định hướng dư luận, bảo đảm thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 21-KL/TW và Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; chú trọng xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt”; tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; đồng thời thực hiện nền nếp và có chất lượng công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

 

Cùng với đó, Đảng ủy Khối cũng sẽ tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, tổ chức cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Dân vận khéo; thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Xác định tổ chức thực hiện là khâu quan trọng và quyết định đến thành công nghị quyết đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sẽ bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chương trình làm việc toàn khóa để xây dựng và thực hiện bằng được chương trình công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng theo đúng kế hoạch. Đồng thời, Đảng ủy Khối cũng sẽ nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác những công việc quan trọng, phát sinh trên các lĩnh vực để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

 

TRẦN QUỐC TOÀN

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek