Chủ Nhật, 21/04/2024 05:46 SA
Lý luận mở đường, định hướng cho sự nghiệp cách mạng đi lên
Thứ Năm, 07/12/2023 07:00 SA

Sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ ở những nguyên lý, những quan điểm do các lãnh tụ nêu lên mà chính là ở sự vận dụng sáng tạo, bảo vệ và phát triển của các thế hệ tiếp theo. Liên tiếp 3 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu trong năm 2023 chính là sự vận dụng sáng tạo, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế cách mạng Việt Nam.

 

Những tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình tổng kết lý luận và thực tiễn, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào thực tế cách mạng Việt Nam. Ảnh: KHÁNH UYÊN

 

Từ thực tiễn sinh động đúc rút thành lý luận

 

Gần đây nhất, tháng 11/2023, cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tới các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.

 

Các chuyên gia khoa học và nhà nghiên cứu nhận định, nội dung trong cuốn sách đã thể hiện rõ nét tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta, được đúc rút từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện, đầy sức thuyết phục.

 

Cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư về những kết quả, thành tựu đạt được và định hướng đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới.

 

Ngày 19/7/2023, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho ra mắt cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Qua cuốn sách, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương về lĩnh vực quân sự, quốc phòng có thể khái quát trên 2 phương diện: Một là về vấn đề đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng; hai là về xây dựng quân đội kiểu mới.

 

Trên phương diện nào, Tổng Bí thư cũng khẳng định sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Trong đó, đường lối, chiến lược là bao hàm, quyết định; xây dựng lực lượng là cơ bản, nền tảng.

 

Hai phương diện này có mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít với nhau, bổ trợ lẫn nhau, góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về lãnh đạo và năng lực hoạch định đường lối, chính sách an ninh quốc phòng, để lại những giá trị lý luận và thực tiễn to lớn.

 

Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013-2023) mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đang được Đảng ta chỉ đạo quyết liệt…

 

Cuốn sách là hệ thống hóa sự chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta và trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

 

Cuốn sách đã tập trung phân tích, chứng minh và khẳng định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược; nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả gốc lẫn ngọn; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

 

Đồng thời, cuốn sách đã cổ vũ, khích lệ toàn hệ thống chính trị và hệ thống xã hội tích cực, tự nguyện, tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước Việt Nam ngày càng thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

 

Sự phát triển sáng tạo lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Từ thực tiễn được nghiên cứu, khái quát lên thành lý luận, và lý luận quay trở lại để mở đường, định hướng cho thực tiễn phát triển, đó là mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và lý luận.

 

Thực tiễn sinh động của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong những năm qua đã được người đứng đầu Đảng ta nghiên cứu, khái quát và hệ thống lên thành hệ thống lý luận. Đó chính là sự phát triển, vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng.

 

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam sẽ là một dấu mốc mới, tạo nên bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động của các cơ quan, trong từng cán bộ làm công tác đối ngoại và cả hệ thống chính trị, cùng nhau nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Cuốn sách sẽ là tài liệu quý giá cho các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao, là một “kho tàng giá trị” để tham khảo và vận dụng vào thực tế, góp phần xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại trong thời đại mới.

 

Những tư tưởng, chỉ đạo trong cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới của Tổng Bí thư không chỉ có ý nghĩa với các cấp ủy đảng trong đảng bộ quân đội, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ trong toàn quân mà còn có ý nghĩa với cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, các cấp địa phương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong nghiên cứu, học tập để hiểu rõ, nắm vững và quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới.

 

Trong cuộc đấu tranh nóng bỏng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam thời gian qua.

 

 

Cuốn sách giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu đúng, đầy đủ hơn về chủ trương, đường lối, quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta và cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phòng, chống “giặc nội xâm”.

 

Cuốn sách là cẩm nang chỉ dẫn, định hướng cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam, đồng thời góp phần phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

 

Lý luận mở đường, định hướng cho sự phát triển

 

Trong năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ta.

 

Đây cũng là tài liệu để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và đông đảo Nhân dân về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện những mục tiêu chiến lược Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

 

Mỗi một lần người đứng đầu Đảng ta ra sách, đám phản động nước ngoài và các phần tử bất mãn trong nước lại ra sức xuyên tạc nội dung cuốn sách, lấy ra những dẫn chứng phi lý rồi rêu rao là Đảng ta chỉ biết lý luận suông, nói không nhất quán với làm.

 

Những thế lực thù địch làm như vậy bởi hai lý do. Thứ nhất là với bản chất phản động khiến chúng luôn nhìn các thành tựu của đất nước bằng con mắt đen tối, phủ định. Thứ hai, chúng cũng hiểu quy luật lý luận phát triển sẽ mở đường, định hướng cho thực tiễn vận động, do vậy chúng lo sợ trước những bài học tổng kết từ kinh nghiệm xây dựng, phát triển đất nước của Đảng ta qua đó định hướng cho con đường đi tới của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

 

Ánh sáng lý luận của Đảng ta soi sáng con đường đi tới của Nhân dân, thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chính điều đó làm cho những thế lực phản động run sợ, điên cuồng xuyên tạc, chống phá. 

 

HUYỀN TRÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek