Thứ Sáu, 21/06/2024 03:04 SA
Khi trên dưới đồng lòng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Thứ Sáu, 16/06/2023 06:08 SA

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ để đánh giá, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII. Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt; để lại dấu ấn, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

 

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 5. Ảnh: HÀ MY

 

Đến nay có thể khẳng định, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực đã được chỉ đạo và thực hiện một cách quyết liệt, khẳng định quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

 

Những bước triển khai đồng bộ, vững chắc của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã đập tan mọi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực xấu, thù địch khi chúng thâm độc, mập mờ coi đây là cuộc đấu đá nội bộ. Đồng thời chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quá mạnh sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, tạo tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 

Kiên trì tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “tham nhũng là giặc nội xâm” và chỉ rõ “thắng giặc ngoại xâm đã khó, thắng giặc nội xâm lại càng khó hơn”. Thực hiện chỉ đạo của Người, những năm 60 của thế kỷ trước, Đảng ta đã tiến hành cuộc vận động “Ba xây, ba chống”, gồm: nâng cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật; chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

 

Công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với phòng, chống tiêu cực, với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bởi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng; lợi ích về kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị, với chức vụ, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống.

Cuộc chiến chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí tiếp tục được Đảng ta đẩy mạnh trong suốt thời kỳ đổi mới. Tại Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Đảng đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương 6; đồng thời chỉ đạo các tỉnh ủy, thành ủy thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và với quyết tâm tạo bước chuyển mới, rõ rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5/2012) đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm Trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Thực hiện chủ trương này, ngày 1/2/2013, Bộ Chính trị khóa XI đã quyết định thành lập ban chỉ đạo với thành phần gồm những cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan rất quan trọng của Đảng, Nhà nước.

 

Đại hội XII, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được đặt ở vị trí cao hơn, đề cập rõ cả trong xây dựng Nhà nước và xây dựng Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng đối với tệ nạn nguy hiểm này, coi tham nhũng là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đất nước, chế độ. Nghị quyết Đại hội XII nêu rõ: “Nguy cơ tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực xã hội, làm suy yếu Đảng”.

 

Đại hội XIII của Đảng xác định tham nhũng “vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”. Điều đó cho thấy, Đảng ta luôn đặt cảnh báo về nguy cơ và tác hại của tệ tham nhũng ở mức độ cao nhất. Để thực hiện tư tưởng “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, Bộ Chính trị đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đề án Thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở 63 tỉnh, thành phố. Bước đầu, các ban chỉ đạo này đã chủ động hoạt động, đạt kết quả tốt, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trước đây.

 

Cẩm nang phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 

Vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, có một sự kiện vô cùng ý nghĩa, đó là việc ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo. Ngay khi cuốn sách ra đời ngày 2/2/2023, đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân hoan nghênh, quan tâm, đón nhận và đánh giá cao, coi đây là cuốn cẩm nang về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Cuốn sách đã làm rõ những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay; đưa đến cho bạn đọc những thông tin chính thức về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng trong thời gian qua, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về công cuộc quan trọng này. Đồng thời củng cố niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách đã lý giải tại sao cùng với chống tham nhũng, lại phải chống cả tiêu cực; rồi 8 bài học kinh nghiệm rút ra trong 10 năm qua; 5 nhiệm vụ, giải pháp về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới…, và trả lời cho câu hỏi: Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?

 

Cuốn sách cũng đặt ra nhiệm vụ, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, tiêu cực; mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với việc kiện toàn cơ chế nhằm phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, Đảng cũng đã rất chú trọng công tác xây dựng, từng bước hoàn thiện thể chế để “không thể”, “không dám”, “không muốn” tham nhũng, tiêu cực.

 

Cuốn sách đã khẳng định, Đảng ta nhận thức ngày càng rõ ràng, đầy đủ về tham nhũng, tiêu cực như kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng”. Cuốn sách cũng đã truyền thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phải nhất quán phương châm: không dừng, không nghỉ, phải làm lâu dài, quyết liệt, kiên trì, bền bỉ và đồng bộ; phòng, chống từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, gắn kết chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, trong đó phòng là cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách. 

 

Ngày 10/5/2023, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã nhận định: Từ sau Phiên họp thứ 23 (tháng 1/2023) đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới, tích cực, đồng bộ, hiệu quả hơn cả ở trung ương và địa phương. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 1.099 vụ/2.411 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế; khởi tố mới 242 vụ án/864 bị can về tội tham nhũng (tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2022). Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 4 vụ án/24 bị can, khởi tố thêm 78 bị can trong 11 vụ án, kết thúc điều tra 3 vụ án/88 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 8 vụ án/153 bị can, xét xử sơ thẩm 6 vụ án/51 bị cáo.

HUYỀN TRÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek