Thứ Ba, 16/04/2024 02:22 SA
Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực của Đảng
Thứ Ba, 20/12/2022 09:01 SA

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ là một trong những nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới trong Nghị quyết 28-NQ/TW. Ảnh: CTV

Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” đã thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Nghị quyết nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cũng thể hiện quyết tâm trong triển khai thực hiện để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

 

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất

 

Nhận thức được tầm quan trọng của Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, Tỉnh ủy Phú Yên đã kết nối hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy và 13 điểm cầu tại các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh với 1.631 cán bộ, đảng viên tham dự. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), trong đó có Nghị quyết 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Từ đó các cấp ủy, chính quyền triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân.

 

Phó Trưởng ban trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Hưng cho biết, việc Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Mỗi giai đoạn có những điều kiện khác nhau nên yêu cầu về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng diễn ra liên tục, thường xuyên để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Nghị quyết các kỳ đại hội Đảng đều có nội dung, yêu cầu về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; trong đó Đại hội XIII xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.

 

“Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đó là đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương tới cơ sở”, ông Hưng cho hay.

 

Sau khi Nghị quyết 28-NQ/TW được ban hành, quán triệt, đa phần cán bộ, đảng viên đều nhất trí cao với hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong nghị quyết. Theo anh Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đồng Xuân, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết nêu ra đều bám sát các vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay. “Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp cần khắc phục. Theo đó, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành thông suốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”… Tôi cho rằng điều này sẽ góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới”, anh Cường nhấn mạnh.

 

Cán bộ chủ chốt của Thành ủy Tuy Hòa tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) tại điểm cầu của Thành ủy. Ảnh: CTV

 

Khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết

 

Để Nghị quyết 28-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) sớm đi vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức Đảng đang tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho hay: “Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 28-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện. Từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, chính quyền, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đề ra. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết phải được tiến hành thường xuyên, xuyên suốt nhiệm kỳ; kết hợp tuyên truyền giới thiệu mô hình, điển hình hay trong quá trình thực hiện; kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt”.

 

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện nay, các địa phương, đơn vị đang khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 28-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII). Các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết gắn với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa, cho biết: “Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tích cực đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đồng thời chỉ đạo hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động. Thành ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, hiệu quả với phương châm: Chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20. 

 

Với quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tôi tin rằng Nghị quyết 28-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo được những chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

 

Đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Thành ủy Tuy Hòa

 

HÀ MY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek