Thứ Ba, 16/04/2024 01:25 SA
Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên
Thứ Năm, 06/10/2022 07:00 SA

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, quyết định sự thành, bại của sự nghiệp cách mạng. Để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của Nhân dân, người cán bộ phải nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của bản thân.

 

Đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh Phú Yên tham dự hội nghị toàn quốc về nghiên cứu, học tập quán triệt kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Ảnh: NGUYỄN QUANG

 

Năng lực và đạo đức phải đi liền với nhau

 

Một người cán bộ, đảng viên nếu không có đạo đức sẽ dần trở nên tha hóa, có hại cho cách mạng và trở nên vô dụng. Người không có đức lớn, dù tài giỏi đến mấy cũng không thể tựu thành đại nghiệp, không quy tụ, lãnh đạo được Nhân dân. Một người được đánh giá có tài năng, có năng lực, chỉ khi nào hành động của họ gắn liền với đạo đức, tức là việc làm của họ phải vì mục đích chung, vì lợi ích của tập thể, của cộng đồng, xã hội, đất nước.

 

Như vậy, năng lực và đạo đức phải đi liền với nhau, cùng với việc trau dồi trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ... Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự mình rèn luyện đạo đức, là tấm gương để quần chúng noi theo, từ đó lãnh đạo, tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 

Khi đánh giá về sai phạm của đội ngũ cán bộ, Đại hội XIII của Đảng đã thẳng thắn chỉ rõ: “Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của một số cán bộ đảng viên chưa thường xuyên, nền nếp, vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm; không tuân thủ nguyên tắc của Đảng, quan liêu tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa… Việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức lối sống chưa mạnh mẽ. Tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi”. Tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả người đứng đầu, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng trước hết là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó phai nhạt lý tưởng cách mạng, tha hóa về phẩm chất, đạo đức, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ.

 

Chính vì vậy, chúng ta cần xác định đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Một trong những nội dung quan trọng là cần phải nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đạo đức cách mạng là cơ sở để cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thiện nhân cách, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà hỗ trợ gia đình chính sách khó khăn ở TP Tuy Hòa. Ảnh: THÚY HẰNG

 

Gương mẫu trong lời nói và hành động

 

Để nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nỗ lực học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập và quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng… Qua đó, mỗi người rèn luyện và giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên hết, trước hết. Đồng thời chútrọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quần chúng Nhân dân đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong mọi lĩnh vực công tác và cuộc sống; nói với làm gắn liền, xây đi đôi với chống, xây dựng và bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp gắn liền với chống những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Thông qua đó, cán bộ, đảng viên tự soi và sửa mình, nghiêm túc tự phê bình và phê bình nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm của bản thân. Người cán bộ, đảng viên phải rèn luyện đạo đức cách mạng thường xuyên, liên tục và suốt đời; phải thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Quá trình rèn luyện đạo đức phải được thực hiện nghiêm túc trong mọi hoạt động thực tiễn, trong mọi mối quan hệ với tổ chức và cá nhân, trong đời tư cũng như trong sinh hoạt cộng đồng; phải được sự theo dõi giám sát của cấp ủy, của Nhân dân trên tinh thần dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải coi trọng việc nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng tham gia giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là những người đứng đầu.

 

Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát vì cán bộ, đảng viên là những người trực tiếp đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp Nhân dân. Bởi vậy phải gương mẫu trong lời nói và hành động, giữ vững nguyên tắc Đảng, khi nói, viết… phải bám sát các quy định, kỷ luật phát ngôn đúng với chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác của mình; phải nâng cao đạo đức cách mạng. Có như vậy, kỷ cương, kỷ luật của Đảng không những được phát huy hiệu lực, hiệu quả, mà uy tín, vai trò, vị thế, sức mạnh của Đảng ngày càng được tăng cường; ngăn chặn, đẩy lùi, đập tan luận điệu xuyên tạc, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân.

 

Từ việc đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua, Đảng đã đặc biệt chútrọng công tác xây dựng Đảng và chỉ rõ phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trong đóxây dựng Đảng về đạo đức được đề cao. Sự hoàn thiện các giá trị, chuẩn mực đạo đức cách mạng trong Đảng là nền tảng vững chắc, bảo đảm cho Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng Đảng từ gốc, xây dựng sức mạnh nội sinh cho cách mạng.

 

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là tấm gương cho quần chúng làm theo. Một Đảng có đội ngũ cán bộ, đảng viên sáng ngời đạo đức cách mạng sẽ là niềm tự hào, danh dự, như mong muốn của Bác Hồ và toàn Đảng, toàn dân, theo đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII "Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng; đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ".

 

NGUYỄN THỊ HOA

Trường Chính trị Phú Yên

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek